Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ppdewitonline.nl

 

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1 PPdeWitOnline: PPdeWitOnline is onderdeel van Psychologenpraktijk de Wit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73445037
2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van PPdeWitOnline.
3 Gebruiker: Iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website(s) en/of de diensten en/of producten van PPdeWitOnline
4 Website: Alle internetpagina’s van PPdeWitOnline die behoren tot de website met de url www.PPdeWitOnline.nl
5 Content: Alle cursussen en cursusmaterialen die door PPdeWitOnline beschikbaar worden gesteld via de cursussen op de website.

 

Contactgegevens:

Psychologenpraktijk de Wit

Contactpersoon: Cindy de Wit

Zaarbelinkdijk 8

7256 KL Keijenborg

Mail: info@ppdewit.nl

Tel: 0625020917

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met PPdeWitOnline. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door jou worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door mij aan jou schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden van jouw bedrijf of van jou zijn niet van toepassing, tenzij die door mij schriftelijk zijn aanvaard.
PPdeWitOnline behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder jou daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s). Zolang jij van de diensten van PPdeWitOnline gebruik maakt, betekent dat dat jij je akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met mij.

 

Artikel 3 Bijzondere voorwaarden

In mijn online programma’s deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Het succes van jouw programma’s is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt en sta ik binnen de grenzen van het programma voor je klaar. 

Coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online programma dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Wanneer afspraken binnen 24 uur worden afgezegd hanteer ik een no-showtarief van 50 euro. 

 

 

 

Artikel 4 Toelatingseisen

– HBO(+) Professionals en WO(+) Professionals werkzaam met ouders en kinderen
– Registratie bij een beroepsvereniging (die klacht/tuchtrecht regelt, zoals bijvoorbeeld SKJ, NIP/NVO, BPSW, KNOV, ADAP, KNMG, NVGZP, LVVP etc.)
Staat je functie er niet bij maar wil je wel graag deelnemen, neem dan contact met ons op. 

Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen PPdeWitOnline en jou kan tot stand komen door het aanmaken van een persoonlijk account op de Website

 

Artikel 6 – Opzegging en beëindiging
Ik ben gerechtigd om de overeenkomst met jou met onmiddellijke ingang op de zeggen indien mijn bedrijf in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling is verleend, dan wel indien ik mijn onderneming heb gestaakt.

Het is niet mogelijk om deelname aan het programma na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing en tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Artikel 7 – Betaling
PPdeWitOnline brengt de door jou verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
Je krijgt pas toegang tot de online cursus(sen) wanneer je een persoonlijk account hebt aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van PPdeWitOnline kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

De prijzen die PPdeWitOnline hanteert staan op de website. 

 

Artikel 8 – Account aanmaken en gebruiken en intellectueel eigendom
Met het aanmaken van een account ga je akkoord met de Algemene voorwaarden van PPdeWitOnline. Na aanschaf van een online cursus heb je via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van een bepaalde periode. Deze periode is voorafgaand aan de aanschaf bekend gemaakt. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. Op de teksten en materialen behorende bij mijn diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van mijn diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Het is niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot jouw account en/of de content waartoe dit account toegang geeft. 

 

Artikel 9 – Overmacht
Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan PPdeWitOnline kan worden toegerekend.
Wanneer ik verwacht dat ik tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt ik dit onverwijld schriftelijk aan jou.
Indien ik door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan ik zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

 

Artikel 10 – Privacy en Persoonsgegevens
Je stemt ermee in dat ik de accountgegevens opsla en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account. Ik neem jouw privacy serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening.
Ik ben gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als je geen aanbiedingen of informatie van PPdeWitOnline (meer) wil ontvangen dan kan je dat bij mij kenbaar maken of je afmelden voor mails. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij PPdeWitOnline.
PPdeWitOnline is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

 

Artikel 11 – Geheimhouding
PPdeWitOnline, alsmede eenieder die in opdracht van PPdeWitOnline werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van jou waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 12 – Klachten
Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel) aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van PPdeWitOnline voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van mij of medewerkers van mij.
PPdeWitOnline is in geen geval aansprakelijk voor:
1 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan PPdeWitOnline, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Gebruiker
2 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door PPdeWitOnline ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;
De Gebruiker is gehouden PPdeWitOnline schadeloos te stellen en te vrijwaren voor
alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst
en of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van
opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van PPdeWitOnline.

 

Juni 2022